مقاومت رنج اهمی 

64 محصول وجود دارد.
در هر صفحه
یک عدد مقاومت 680 اهم با تلورانس 5 درصد و توان 0.25 وات
یک عدد مقاومت 47 اهم با توان 0.25 وات
یک عدد مقاومت 820 اهم با تلورانس 5 درصد و توان 0.25 وات
یک عدد مقاومت 470 اهم با توان 0.25 وات
یک عدد مقاومت 390 اهم با تلورانس 5 درصد و توان 0.25 وات
یک عدد مقاومت 12 اهم با توان 0.25 وات
یک عدد مقاومت 10 اهم با توان 0.25 وات یک اهم معادل یک ولت بر آمپر می باشد.
یک عدد مقاومت 33 اهم با توان 0.25 وات
یک عدد مقاومت 6.8 اهم و 5 درصد با توان 0.25 وات
1,600تـومان
یک عدد مقاومت 68 اهم با تلورانس 5 درصد و توان 0.25 وات
یک عدد مقاوت 1.5 اهم با توان 0.25 وات یک اهم معادل یک ولت بر آمپر می باشد.
یک عدد مقاومت 180 اهم با توان 0.25 وات
یک عدد مقاومت 0.5 اهم با توان 0.25 وات یک اهم معادل یک ولت بر آمپر می باشد.
یک عدد مقاومت 1 اهم یک چهارم وات یک اهم معادل یک ولت بر آمپر می باشد.
یک عدد مقاومت 150 اهم با توان 0.25 وات
یک عدد مقاومت 120 اهم با توان 0.25 وات یک اهم معادل یک ولت بر آمپر می باشد.
یک عدد مقاومت 82 اهم با تلورانس 5 درصد و توان 0.25 وات
یک عدد مقاومت 150 اهم با توان یک وات
2,600تـومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 100 اهم با توان 0.25 وات زیک اهم معادل یک ولت بر آمپر می باشد.
1,100تـومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 15 اهم با توان 0.25 وات یک اهم معادل یک ولت بر آمپر می باشد.
یک عدد مقاومت 18 اهم با توان 0.25 وات
یک عدد مقاومت 22 اهم با توان 0.25 وات
1,100تـومان
یک عدد مقاومت 4.7 اهم با توان یک وات
یک عدد مقاومت 56 اهم با توان 0.25 وات
1,100تـومان
ناموجود
یک  عدد مقاومت نیم اهم با توان 1 وات
1,100تـومان
ناموجود
یک عدد مقاوت 1 اهم با توان 1 وات
1,100تـومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 1.5 اهم با توان یک وات
1,100تـومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 1.5 اهم با توان یک وات
1,100تـومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 3.3 اهم با توان یک وات
1,100تـومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 4.3 اهم با توان یک وات
1,100تـومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 5.6 اهم با توان یک وات
1,100تـومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 6.8 اهم با توان یک وات
1,100تـومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 8.2 اهم با توان یک وات
1,100تـومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 10 اهم با توان یک وات
نمایش 1 - 40 از 64 مورد