باشگاه مشتریان دانشجو کیت - فعالیت‌های مدال دار من

فعالیت

سوابق فعالیت در دانشجو کیت

با استفاده از این سرویس می‌توانید فعالیت‌های مشخص شده را به بن خرید تبدیل کنید. همچنین امکان دریافت لینک یکتا جهت معرفی دوستانتان به سیستم وجود دارد. با این روش می‌توانید از فعالیت‌های دوستانتان هم درآمد داخل سایت کسب کنید. به مدال‌های زیر توجه کنید. درصورت دستیابی به مدال‌هایی که زیر آن‌ها "بن خرید" نوشته شده است، بن خرید از دانشجو کیت به شما تعلق خواهد گرفت.
وارد حساب کاربری نشده‌اید. برای استفاده از این فرصت و کسب درآمد حساب کاربری را ایجاد کنید.

سوابق فعالیت در دانشجو کیت


 • فعالیت
  ساخت حساب کاربری
 • فعالیت
  اولین ورود به دانشجو کیت
 • فعالیت
  بیش از 10 بار ورود به سیستم
  بن خرید
 • فعالیت
  بیش از 20 بار ورود به سیستم
  بن خرید
 • فعالیت
  بیش از 50 بار ورود به سیستم
  بن خرید
 • فعالیت
  بازدید بیش از 10 صفحه دانشجو کیت
 • فعالیت
  بازدید بیش از 100 صفحه
  بن خرید
 • فعالیت
  بازدید بیش از 500 صفحه
  بن خرید
 • فعالیت
  بازدید بیش از 1000 صفحه
  بن خرید
 • فعالیت
  بازدید بیش از 5000 صفحه
  بن خرید

سوابق خرید از دانشجو کیت


 • فعالیت
  اولین خرید
 • فعالیت
  2 خرید
 • فعالیت
  5 خرید
 • فعالیت
  10 خرید
  بن خرید
 • فعالیت
  20 خرید
  بن خرید
 • فعالیت
  خرید بیش از 2 کالا دانشجو کیت
 • فعالیت
  خرید بیش از 5 کالا دانشجو کیت
 • فعالیت
  خرید بیش از 10 کالا دانشجو کیت
  بن خرید
 • فعالیت
  خرید بیش از 20 کالا دانشجو کیت
 • فعالیت
  خرید بیش از 50 کالا دانشجو کیت
  بن خرید

فعالیت کاربرانی که شما معرفی کرده‌اید. ساخت لینک یکتا جهت معرفی


 • فعالیت
  10 کلیک روی لینک یکتا
 • فعالیت
  100 کلیک روی لینک یکتا
  بن خرید
 • فعالیت
  200 کلیک روی لینک یکتا
  بن خرید
 • فعالیت
  500 کلیک روی لینک یکتا
  بن خرید
 • فعالیت
  1000 کلیک روی لینک یکتا
  بن خرید
 • فعالیت
  عضویت 1 کاربر از طرف شما
 • فعالیت
  عضویت 2 کاربر از طرف شما
  بن خرید
 • فعالیت
  عضویت 5 کاربر از طرف شما
  بن خرید
 • فعالیت
  عضویت 10 کاربر از طرف شما
  بن خرید
 • فعالیت
  عضویت 20 کاربر از طرف شما
  بن خرید
 • فعالیت
  1 ثبت سفارش از طریق لینک
 • فعالیت
  2 ثبت سفارش از طریق لینک
  بن خرید
 • فعالیت
  5 ثبت سفارش از طریق لینک
  بن خرید
 • فعالیت
  10 ثبت سفارش از طریق لینک
  بن خرید
 • فعالیت
  20 ثبت سفارش از طریق لینک